• Oes angen i mi fod yn Aelod CFfI i fynychu PI 2022?

Os ydych o dan 18 oed, bydd angen i chi fod yn Aelod presennol o’r CFfI i Aros yn y maes gwersylla a chael mynediad i’r adloniant gyda’r nos. Os ydych yn 18 oed a throsodd – bydd angen i hanner y parti archebu fod yn Aelodau CFfI i aros yn y maes gwersylla. Gall aelodau a’r rhai nad ydynt yn aelodau fynychu’r arena adloniant o 8pm bob nos os ydynt yn 18 oed a hŷn. Gellir prynu tocynnau ar gyfer hyn wrth y giât bob nos.

 • A oes angen ffurflen ganiatâd arnaf os wyf o dan 18 oed?

Oes, ni fyddwch yn cael mynd i fewn i’r safle heb eich ffurflen caniatâd rhieni. Rhaid llenwi hwn a’i lofnodi a’i gyflwyno cyn cyrraedd. Gyrrwch rhein at [email protected] .

 • Pam fod y prisiau wedi newid eleni?

Ar ôl gwrando ar adborth, mae CFfI Cymru wedi adolygu’r prisiau ar gyfer cwsmeriaid sy’n ymweld â’r Pentref Pobl Ifanc mewn ymgais i wneud y strwythur prisio yn decach i bawb sy’n ymweld â’n gwefan. Gwnaethpwyd y newidiadau hyn yn 2019.

 • Beth yw’r Band Pentref?

Mae band arddwrn y pentref yn caniatáu mynediad i’r maes gwersylla a bydd ei angen ar bawb sy’n aros ar y safle. Mae hefyd yn caniatáu mynediad i’r rhai sy’n aros ar y safle i’r ardal adloniant.

 • Oes rhaid i ni brynu Band Wrist y Pentref hyd yn oed os nad ydym am fynd i mewn i’r ardal adloniant?

Mae angen band arddwrn pentref i gael mynediad i’r maes gwersylla, felly os ydych yn bwriadu aros ar y safle, band arddwrn pentref fydd ei angen arnoch. Mae hefyd yn caniatáu mynediad i’r arena Adloniant. Dylid nodi hefyd y bydd yr holl fannau gwerthu bwyd a diod yn cael eu cynnwys yn yr ardal adloniant eleni.

 • Pam fod yr adloniant a’r bandiau arddwrn gwersylla wedi’u cyfuno?

Roedd adborth hefyd yn nodi bod cwsmeriaid a oedd yn aros ar y safle eisiau gallu cael mynediad i’r arena fel rhan o’u harcheb. Rhoddwyd hwn ar waith yn 2019 a gweithiodd yn dda. Bydd yr holl fannau gwerthu bwyd a diod yn cael eu lletya yn yr arena adloniant eleni

 • Pam fod y gosodiad wedi newid?

Mae cynllun y pentref wedi newid eleni o ganlyniad i adborth a dderbyniwyd ar yr holiadur diweddar a ddosbarthwyd.

Bydd yr arena Adloniant yn aros yn yr un lle.

Bydd hwn ar agor o 8pm dydd Sul 17eg – dydd Mercher 20fed Gorffennaf 2022. Bydd y cae hir mawr ger yr afon ar gyfer Carafanau yn unig.

Bydd y cae gwastad sgwâr bach gyferbyn â chae’r arena ar gyfer pebyll yn unig. Bydd pabell fawr polyn yn yr arena adloniant ar gyfer y bar.

Bydd arlwywyr ar y safle.

 • A oes unrhyw fandiau arddwrn wedi’u cynnwys gyda’r Garafán neu’r Babell?

Na, nid oes unrhyw fandiau arddwrn wedi’u cynnwys gyda charafanau a phebyll eleni, gan fod gofynion pob cwsmer yn wahanol. Eleni mae gofyn i bob gwersyllwr brynu band garddwrn pentref, ynghyd â naill ai plot pabell neu garafán.

Nid oes cyfyngiad ar nifer y gwersyllwyr. RHAID i unrhyw un dan 18 oed fod yn AELOD CFfI Unrhyw un 18 oed a throsodd – rhaid i hanner y parti archebu fod yn Aelodau CFfI

 • Pryd mae’r Pentref yn Agor a chau?

Mae’r pentref yn agor o ganol dydd ar ddydd Sadwrn 16eg Gorffennaf a gatiau yn cau am 5pm dydd Iau 21ain Gorffennaf. Mae’r Arena Adloniant ar agor dros bedair noson (dydd Sul – dydd Mercher) rhwng 6pm a 2am

 • Pa ID ydych chi’n ei dderbyn?

Pasbortau, Trwyddedau Gyrru neu Validate UK neu gardiau. Ni dderbynnir unrhyw lungopïau.

 • Allwn ni brynu tocynnau Adloniant o’r Ganolfan CFfI sydd wedi’i lleoli ar Faes Sioe Frenhinol Cymru?

Gallwch

 • Ydyn ni’n derbyn y tocynnau ar gyfer Pentref Pobl Ifanc ar y safle neu ydyn nhw’n cael eu hanfon ymlaen llaw?

Rydych chi’n casglu’r holl fandiau arddwrn wrth gyrraedd y Swyddfa Bentref 24 awr. Cofiwch bydd angen ID gyda chi er mwyn casglu eich bandiau arddwrn.